Etelä-Savon Ikäohjelma
Niina Kaukonen
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Etelä-Savon Ikäohjelma

Etelä-Savon ikäohjelman kuvituskuva

MIKÄ ON IKÄOHJELMA?

Kansallisesti ikäohjelma on osa hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta, jonka keskeisinä tavoitteina on:

 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut,
 • parantaa palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta,
 • kehittää iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuutta.

Näiden tavoitteiden pohjalta eteläsavolaiset ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman vuoteen 2030.

MIKSI IKÄOHJELMA ON TEHTY?

Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman pohjana on muun muassa vanhuspalvelulaki, kansallisen ikäohjelma sekä laatusuositus ja se noudattelee hallitusohjelman linjauksia.

Ikäohjelman syntymiseen on vaikuttanut myös se, että Etelä-Savossa väkimäärä vähenee ja asukkaiden keski-ikä nousee muuta maata voimakkaammin. Suomeksi sanottuna eteläsavolaisia ikäihmisiä on vuosi vuodelta suurempi joukko.

Ikääntyvät haluavat yhä kauemmin asua kotona ja he haluavat myös itse valita käyttämänsä palvelut. Palvelujen tulee olla laadukkaita ja niiden tulee tukea jokaisen asukkaan toimintakuntoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteiskunnan rahalliset ja henkilölliset resurssit ovat kuitenkin aina rajalliset, eli uusia toimintamalleja on toiveiden täyttämiseksi ja palvelujen turvaamiseksi kehitettävä. Digitalisaatio ja uusi teknologia mahdollistavat myös uudenlaisten palvelujen tuottamisen ikääntyvien tueksi.

Etelä-Savon on ammatti-ihmisille vetovoimainen työn tekemisen seutu ja täältä löytyy hyviä työpaikkoja, joissa voi entisestään kehittää omaa osaamista ja tukea oma urakehitystä.

Näiden haasteiden, toiveiden ja mahdollisuuksien pohjalta on asukkaiden ja eri toimijoiden yhteistyönä syntynyt eteläsavolaisten ikäohjelma.

KETKÄ IKÄOHJELMAN OVAT TEHNEET?

Ikäohjelman tekemisessä ovat olleet mukana

 • eteläsavolaiset ikäpalvelujen asiakkaat,
 • Etelä-Savossa asuvat ihmiset,
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät,
 • yrittäjät,
 • kolmas sektori (esim. yhdistykset ja säätiöt),
 • vapaaehtoiset,
 • kehittäjäkumppanit, vanhusneuvosto.

Ikäohjelmaa on ollut laatimassa Etelä-Savon ikääntyneiden palvelujen ydinryhmä, jossa on edustettuina Essote, Sosteri, Pieksämäen kaupunki ja Vaalijalan kuntayhtymä.

Ikäohjelma on laadittu osallistavissa työpajoissa syntyneiden aineistojen pohjalta. Työpajoihin on osallistunut laajasti alueellisia sidosryhmiä ja Etelä-Savon ikääntyneiden palvelujen ydinryhmän edustajat.

IKÄOHJELMAN TAVOITE?

Ikäohjelman tavoitteena on, että 94% yli 75-vuotiaista eteläsavolaisista asuu omassa kodissaan.

Omatoimista kotona asumista edistetään ja tuetaan niin hyvin, että vain 12% kotona-asuvista tarvitsee tukea kotiin tuotavilla palveluilla.

Tavoitteeseen päästään asukkaan iän ja palvelutarpeen mukaisesti hiotun tukipalvelujen verkoston avulla. Kaikki kotiin, palvelutaloihin ja hoiva-asumiseen tuotettavat palvelut ovat laadukkaita ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti parhaita mahdollisia.

Etelä-Savon ikäohjelman kaavio

MITEN TAVOITE SAAVUTETAAN?

Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelmassa on määritelty painopistealueet, joiden avulla muodostuu jokaisen ikäihmisen yksilöllinen turvakehä. Turvakehä koostuu seuraavista osista:

 • Tarjolla ikäystävällistä asumista
 • Saatavilla laadukkaita palveluja
 • Mahdollisuuksia työn tekemiselle
 • Tukea toimintakyvyn ylläpitoon
 • Käytössä laaja tukiverkosto
 • Apuna uusinta teknologiaa
Etelä-Savon ikäohjelman tavoitekaavio

KUKA TEKEE?

Mikään taho tai toimija ei pysty toteuttamaan ikäohjelmaa yksin. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia eteläsavolaisia:

 • ikääntyneitä
 • ikääntyviä
 • läheisiä
 • kuntia
 • järjestöjä ja yhdistyksiä
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia (julkiset ja yritykset)

Sinä, minä ja me kaikki olemme omalta osaltamme tärkeässä roolissa ikäohjelman toteuttajina. Otetaan vastuuta läheisistämme ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Tehdään yhdessä Etelä-Savosta esimerkillisen ikäystävällinen!

KUKA VALVOO?

Ikäohjelman toteutumista seurataan sovituilla mittareilla vuosittain muun muassa:

 • omavalvonnalla
 • vanhusneuvostojen toimesta
 • vastuuorganisaatioiden tilinpäätösten yhteydessä
 • laaturaportti-seurannassa
 • alueellisessa hyvinvointikertomuksessa
Ikäystävällinen Etelä-Savo

Tutustu Etelä-Savon hyvinvointialueen Ikäohjelmaan tästä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/10/ES_ikaohjelma2030_10-2021.pdf

Tutustu Maiju Tarhosen YAMK opinnäytetyöhön tästä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/06/Maiju_Tarhonen.pdf

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

VAIKUTA IKÄOHJELMAN KEHITTÄMISEEN JA ANNA PALAUTETTA!

Kerro vapaasti, miten kehittäisit eteläsavolaisten ikäihmisten palveluja ja mitä ikäohjelmassa tulisi huomioida. Voit ottaa yhteyttä tämän sivun vasemmassa ylälaidassa mainittuun olevaan yhteyshenkilöön!

Ikääntyneiden palveluja Etelä-Savossa kehittää myös Ikääntyneiden tilannekuva -hanke, jolla on omat messusivut täällä: https://xn--etelsavonhyvinvointimessut-jhc.fi/naytteilleasettaja/etela-savo-ikaantyneiden-tilannekuva-hanke/