Haavahoidon koulutuspilotti
Elisa Lajunen
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Haavahoidon koulutuspilotti

Haavahoidon koulutuspilotti, kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Haavahoidon koulutuspilotti käynnistyi maaliskuun 2021 alussa Essoten kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnalle. Pilotti on osa Etelä-Savon sote-uudistusta ja se toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) kanssa. Pilotin toimintamalleja otetaan käyttöön Essoten yksiköissä ja pilotin jälkeen toimintaa on tarkoitus laajentaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

HAAVAHOIDON ERITYISOSAAMISTA JALKAUTETAAN KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE

Haavahoidon koulutuspilotissa jalkautetaan erityispalveluiden osaamista perustason tueksi, lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja parannetaan hoidon laatua. Lisäksi edistetään hoitoketjujen sujuvuutta asiakastarpeisiin vastaamiseksi oikea-aikaisesti.  Koulutuspilotti tukee henkilökunnan jaksamista ja työhyvinvointia sekä halua kehittyä.  Kokonaisvaltaisella organisoinnilla säästetään kokonaiskustannuksissa. 

Yhteisellä toimintatavalla varmistetaan hoidon laatu.

Pilotin aikana yksiköiden hoitajat osallistuvat pienryhmäkoulutuksiin. Lisäksi kaikille yksiköille järjestetään ohjausvierailuja. Koulutuspilotti kestää vuoden (1.3.2021–28.2.2022).

Pilotin haavahoidon asiantuntijoina toimii Sirpa Roitto ja Kirsi Lyytikäinen Essotesta.

PILOTIN TAVOITTEET

Haavahoidon koulutuspilotin päätavoitteena on edistää haavanhoidon osaamista Essoten alueella ja parantaa asiakkaan elämänlaatua. Toimintamallin on tarkoitus vakiintua pysyväksi käytännöksi ja laajentua myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Pilotin kaikki tavoitteet ovat:

 • Haavahoitoprosessien yhtenäistäminen
 • Asiakkaan elämänlaadun parantaminen ja haavahoitoaikojen lyhentäminen
 • Matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuuksien parantaminen ja kehittäminen
 • Työn mielekkyyden sekä työtyytyväisyyden lisääminen ja kehittymisen halun kasvattaminen
 • Jatkuvan kehittämisen kulttuurin luominen haavahoitohenkilökunnan keskuuteen
 • Kokonaiskustannusten vähentäminen

Tavoitteet saavutetaan monin erin keinoin, joista tärkeimpänä on koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Lisäksi pilotissa on tarkoitus testata muun muassa jalkautuva haavahoitaja -toimintamallia sekä hoitotarvikeuudistusta, jossa tuodaan omat haavahoitotuotteet potilaiden käyttöön.

Lisäksi pilotissa tuotetaan yhtenäinen asiakaslähtöinen toimintamalli, yhtenäistetään konsultaatiomalleja ja keskitytään työn hallintaan, tuloksellisuuteen sekä vaikuttavuuteen.

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ

Koulutus räätälöidään yksiköitten tarpeiden mukaan. Koulutus voi olla sisällöltään esimerkiksi:

 • Haavan paranemisen edellytykset (mm. turvotus sekä ravitsemus- ja kipumittarit)
 • Haavan vaiheen tunnistaminen, eri kudostyypit ja ilmiöt haavassa
 • Tyypillisimmät haavadiagnoosit ja niiden hoidon perusteet
 • Haavan puhdistamisen merkitys, työkalut ja menetelmät
 • Aseptiikka haavahoidossa
 • Infektoituneet haavan hoito
 • Haavatuotteiden geneerinen ryhmittely, ominaisuudet ja sopivan hoitotuotteen valinta
 • Haavahoidon dokumentointi ja raportointi (valokuvaus, kirjaaminen)

HAAVAKOULUTUSPILOTILLE TOIVOTAAN JATKOA JA LAAJENTAMISTA KOKO ALUEEN TOIMIPISTEISIIN

Kevään ja kesän 2021 aikana pilotin projektiryhmä on järjestänyt haavahoidon koulutuksia Essoten asumispalveluyksiköissä, mitkä sisälsivät muun muassa aseptiikkaa haavanhoidossa, tyypillisimpiä haavoja ja niiden hoitoa sekä ennaltaehkäisyä, haavan vaiheiden tunnistamista ja haavahoidon kirjaamiskäytäntöjä.

Koulutuksen onnistumisesta kerättiin tietoa kyselyn avulla, jonka tulokset olivat hyvin positiivisia. Kaikki vastaajista kokivat koulutuskäynnin edistävän haavahoidon osaamista. Suurin osa vastaajista arvioikin, että heidän haavahoitonsa perusosaaminen oli hyvää, mutta lisäkoulutus koettiin tarpeelliseksi. Ohjausvierailulla ja konsultaatioiden yhteydessä tuli esille tarve jatkossakin yksiköihin jalkautumiselle sekä matalan kynnyksen konsultaatiolle.  

 • Toivon pilotille jatkoa! Nyt selkeä yhteyshenkilö keltä kysyä neuvoa. Lisäksi ns. haavanhoitajan käynti säännöllisesti talossamme olisi erityisen hyvä asia ja tämä on paras tapa oppia, kertoo koulutukseen osallistunut henkilö.
 • Kentälle jalkautuminen on ollut mielekästä ja meitä on odotettu. On ollut mukava jakaa omaa asiantuntijuutta sekä kehittää uutta konseptia ja uusia toimintamalleja. Tämän jälkeen ammattilaiset ovat ottaneet tarvittaessa matalalla kynnyksellä yhteyttä haavanhoidossa, kertovat pilottityöntekijät.

Syksyn 2021 aikana ohjausvierailuja jatketaan Essoten kotihoidon yksiköissä. Lisäksi kohderyhmän haavayhdyshenkilöille järjestetään workshop-koulutuksia ja henkilökunnalle julkaistaan yhteensä 5 tietoiskua haavanhoidosta.

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

Kannustamme jokaista eteläsavolaista osallistumaan kehitystyöhön. Hyödynnämme pilotin toteutumisen aikana erilaisia osallistamisen keinoja ja voit osallistua kehittämiseen niin asiasta kiinnostuneen asukkaan kuin työntekijänkin roolissa. Otathan yhteyttä pilottivastaavaan, jonka yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Olemme avoimia myös yhteistyökumppaneille ja erilaisille yhteistyömuodoille.