Puumalan moniammatillinen yksikkö
Sami Sundell
040 359 9843
sami.sundell@etela-savo.fi

Puumalan moniammatillinen yksikkö

Puumalan moniammatillinen yksikkö | kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Etelä-Savon sote-uudistus on käynnistänyt Puumalan moniammatillinen yksikkö -pilotin, joka on uudenlainen ensihoitajan ja pelastajan työparitoiminnan ja kotiin vietävien palveluiden toimintamalli. Pilotti toteutetaan ensin Puumalan haja-asutusalueella. Pilotissa kehitettyjä toimintatapoja olisi tarkoitus ottaa sote-uudistuksen edetessä laajemmin käyttöön koko Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Puumalan moniammatillisessa yksikössä työskentelee ensihoitajat sekä pelastajat yhdessä. Yhteistyömalli mahdollistaa harvaan asutuilla alueilla ympärivuorokautisesti:

 • henkeä pelastavan avun turvaamisen,
 • kotiympäristön onnettomuuksien ja tulipalojen ehkäisyn,
 • kotiin vietävät terveydenhuollon päivystykselliset palvelut,
 • kattavan ja saumattoman yhteistyön eri sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen ammattilaisten välisesti.

YKSIKÖN TYÖTEHTÄVÄT

Moniammatillinen yksikkö voi tilanteen mukaisesti toteuttaa ja vastaanottaa muun muassa seuraavia työtehtäviä:

Perustehtävät

 • Hätäkeskuksen välittämät ensihoidon ja pelastustoimen tehtävät
 • Ensihoidon siirtokuljetukset
 • Virka-avun antaminen muille viranomaisille

Tukitehtävät

 • Turvapuhelinhälytystehtävät
 • Hoidon tarpeen arvioinnit kotiin vietävissä palveluissa
 • Kotisairaalatehtävät ja kotisaattohoitotehtävät
 • Turvallisuusviestintä
 • Toiminnan esittely ja koulutukset

PILOTIN TAVOITTEET

Moniammatillisen yksikön tuomien toimintamallien avulla voidaan vastata kattavammin kotiympäristön turvallisuusasioihin sekä ihmisten terveydellisiin tarpeisiin ja niiden arviointiin kotiolosuhteissa. Pilotin toiminnallisena tavoitteena on tukea ihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään kehittämällä uusia tarpeisiin vastaavia toimintamalleja.

Moniammatillisen yksikön toiminnan kehittäminen on yksi keino vastata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi, yhdenvertaisuuden parantamiseksi ja kustannustehokkuuden toteutumiseksi.

Toiminnalla turvataan ympärivuorokautinen valmius ja ammattitaitoisen työvoiman saanti harvaan asutuilla seuduilla. Oheisesta toimintamallista on kattavia käyttökokemuksia ja tutkittua tietoa jo neljän maakunnan alueilta (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala). Moniammatillista yksikköä on testattu Etelä-Savon alueella Sulkavalla. Lue lisää Ylen uutisesta täältä.

Pilotin operatiiviset tavoitteet

 • Selvittää terveystoimen ja pelastustoimen päällekkäisten tehtävien määrää ja tilanteiden hoitamista
 • Seurata ensihoitopalvelun potilaiden tavoittamisaikojen toteutumista riskialueluokittain.
 • Seurata pelastustoimen toimintavalmiusaikojen toteutumista.
 • Selvittää, millaisia terveydenhuollon toimintamalleja voitaisiin hyödyntää saatavuuden takaamisessa myös maaseutualueilla.

Huomioitavaa on, että moniammatillinen yksikkö toimii jo olemassa olevien palveluiden lisänä ja auttaa turvaamaan ympärivuorokautisen avunsaannin. Moniammatillisen yksikön toiminnalla tavoitellaan:

 • päällekkäisen työn poistoa,
 • hoidon tarpeen arvioinnin nopeuttamista,
 • ikääntyvien kotona selviytymisen tukemista ja
 • päivystyskäyntien vähenemistä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Pilotti toteutetaan yhteistyössä seuraavien toimijoiden ja organisaatioiden kanssa:

 • Essoten hanketoimijat ja eri toimintayksiköt
 • Ensihoito
 • Kotihoito
 • Kotisairaala
 • Palliatiivinen keskus
 • Etelä-Savon Pelastuslaitos
 • Essoten kotiin vietävät palvelut ja turvapalvelut
 • Puumalan vastaanottotoiminta
 • Puumalan asumispalvelut
 • Hätäkeskus
 • Tilannekeskus (SOTE TIKE)
 • Monitoimijapäivystys

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?

Sote-uudistuksessa kiinnitämme erityistä huomiota osallisuuteen ja siihen, että jokainen saa äänensä kuuluviin. Puumalan moniammatillinen yksikkö -pilotin osalta osallisuus-näkökulmaa on jo huomioitukin hyvin laajalti. Olemme haastatelleet lukuisia yhteistyökumppaneita ja pilottiin osallistuvaa henkilökuntaa, joilta olemme saaneet erilaisia näkökulmia moniammatillisen yksikön kehittämiseen.

Kehittämistyöhön kannustamme osallistumaan myös kaikkia kansalaisia. Hyödynnämme pilotin toteutumisen aikana erilaisia osallistamisen keinoja muun muassa Puumalan asukkaille, jotka hyödyntävät pilotin tuomia palveluja omassa arjessaan. Pilotin ohjausryhmään osallistuu muun muassa ensihoitaja ja pelastaja, jotka ovat pilotin kehittämisessä tiiviisti mukana. Kehittämiseen tai ideointiin voi osallistua myös muut Etelä-Savon hyvinvointialueen asukkaat ottamalla yhteyttä pilotin vastuuhenkilöön.

Olemme avoimia yhteistyökumppaneille ja erilaisille yhteistyömuodoille.