IPC-menetelmällä varhaista apua nuorten mielialaoireisiin


etunimi.sukunimi@sosteri.fi

YouTube

IPC-menetelmällä varhaista apua nuorten mielialaoireisiin

IPC: VARHAISTA APUA NUORTEN MIELIALA OIREISIIN 

Nuorten psyykkinen oireilu lisääntyy jatkuvasti ja mielenterveyden häiriöt ovatkin tällä hetkellä nuorten merkittävin terveysongelma. Nuoruusikäisistä (13–18-vuotiaat) jopa 20 % oireilee pääosin masennus- ja ahdistusoirein. Nuorten palveluiden kysynnän kasvu kaikkialla on niin voimakasta, että lisäresurssit eivät yksinään ratkaise tilannetta. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa pyritään valtakunnallisesti lisäämään nuorille kohdennettuja, näyttöön perustuvia menetelmiä perustasolle eli koulu-, oppilas- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Hankekaudella menetelmiä koulutetaan Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueella nuorten mielenterveyden osaamiskeskustiimin (NMOK) toimesta. Osaamiskeskustiimi tekee yhteistyötä alueiden kanssa tukeakseen uuden menetelmän käyttöönottoa ja juurtumista alueille pysyvämminkin. Koulutukset kohdennetaan kaikkien maakuntien kuntiin niin, että nuorille kohdennettuja menetelmiä on saatavilla tasavertaisesti kaikkialla. 

Ensimmäinen näistä hankekauden menetelmistä on IPC, interpersonal counselling, suom. interpersoonallinen (ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä) ohjaus ja neuvonta, joka perustuu tutkittuun näyttöön.  Menetelmää koulutetaan kouluilla työskenteleville kouluterveydenhoitajille, psykologeille, kuraattoreille ja koulupsyykkareille. Nämä ovatkin usein niitä työntekijöitä, joille nuoret ohjautuvat kertomaan mielialaoireistaan. IPC on kuuden kerran lyhytinterventio, jossa keskitytään nuoren mielialaoireiden tunnistamiseen ja helpottamiseen. IPC menetelmänä auttaa nuorta tutkimaan viimeaikaisia elämäntapahtumia ja lähi-ihmissuhteita sekä niiden vaikutusta psyykkiseen vointiin. Menetelmän avulla nuoria autetaan tunnistamaan ihmissuhteiden stressitekijöitä ja olennainen ongelmaa ylläpitävä tekijä. Nuorelle opetetaan ihmissuhdetaitoja ja sitä kautta helpotetaan mielialaoireilua niin, etteivät tilanteet ja oireilu pääse hankaloitumaan. Usein tärkein IPC:n elementti onkin lisätä nuorelle kuulluksi tulemisen taitoja. IPC:stä avun saa niin nuori saadessaan intervention jo oireilun alkuvaiheessa kuin myös työntekijä, joka saa menetelmästä strukturoidun ”työkalun” käytettäväksi nuorten tapaamiseen. 

Pitkän aikavälin tavoitteena menetelmän kouluttamisessa ja käyttöönotossa onkin se, että nuorten oireiluun päästään vaikuttamaan jo varhaisessa vaiheessa niin, että oireilu ei hankaloidu. Tiedetään, että mikäli nuoret eivät saa oireiluunsa oikea-aikaista apua, mielialaoireilu jatkuu hankaloituen masennukseksi. Kun perustason resursseilla autetaan lievästi ja korkeintaan keskivaikeatasoisesti oireilevia nuoria, keskitytään erityistason palveluissa jatkossa vain vaikeimpien häiriöiden hoitoon. Tätä kautta menetelmän käyttöönotto tukee myös hoidon porrastusta palveluketjuissa. 

Etelä-Savossa ja Itä-Savossa IPC-menetelmän käyttöönotto etenee hyvin

Koko KYS erityisvastuualueella on tällä hetkellä koulutettu yli 200 työntekijää IPC-menetelmään. 

Etelä-Savossa (Essote + Pieksämäki) koulutettuja on tässä vaiheessa 40 työntekijää, koulutuksia on järjestetty syksyllä 2020 ja maaliskuussa 2021. Sosterin alueella ensimmäiset 10 työntekijää koulutettiin maaliskuussa 2021. Seuraava koulutusaalto näillä alueilla on tulossa marraskuussa 2021. 

Koulutusaaltojen jatkuvuudella pyritäänkin hankeaikana varmistamaan, että alueiden kaikkiin kuntiin menetelmä saadaan yhdenvertaisesti ja menetelmästä saadaan apua nuorille tasavertaisesti kaikkialla. 

Erityispiirteenä IPC-koulutuksessa tulevaisuuden sote-keskushankkeessa on se, että menetelmän käyttöönottoa tuetaan kaksipäiväisen koulutuksen lisäksi kertauspäivällä ja koulutuksen jälkeen vuoden jatkuvalla menetelmäohjauksella. Tällä tuetaan ja varmistetaan sitä, että työntekijät rohkaistuvat ottamaan menetelmää käyttöön ja saavat menetelmäohjauksen tuella jatkuvaa varmistusta ja opetusta menetelmän käyttöön. Tämä on viime kädessä nuorten etu: IPC-menetelmää käytetään oikean struktuurin mukaisesti ja nuoret saavat kuuden kerran ohjaus- ja neuvontamenetelmällä apua jopa pitkäänkin jatkuneeseen oireiluun.

Tutustu myös nuorten Mielenterveystaloon:

Nuorten Mielenterveystalo 

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?