XAMK-Ikääntyneen kaatumisen ehkäisy
Sanna Heikkonen, Henna Itkonen, Hanna-Maria Lönnroth-Laitinen, Krista Parkkonen

bkrpa004@edu.xamk.fi

XAMK-Ikääntyneen kaatumisen ehkäisy

Kotona asuvan ikäihmisen kaatumisen ehkäisy

Kolmas osa yli 65-vuotiaista ja puolet 80-vuotiaista kaatuu ainakin kerran vuodessa. Joka kolmas iäkkäiden kaatuminen voidaan ehkäistä kaatumisen riskitekijöihin puuttumalla. (Kaatumisten ehkäisy 2020.) Kaatumisen riskitekijöitä ovat mm. Aiemmat kaatumiset, tietyt sairaudet (Parkinson, epilepsia), kaatumispelko, kävelyvaikeudet, monilääkitys, fyysisen toimintakyvyn vajaus, heikentynyt näkö ja kuulo, liikkumisen apuvälineiden käyttämättömyys ja alkoholi (Pajala 2016, 117-118).

Liikunta

Liikunta ja ravitsemus ovat peruspilareita ikäihmisen toimintakyvylle ( Jyväkorpi ym.2014). Liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus edistää toimintakykyä iäkkäillä ja ehkäisee sairauksia sekä toimintavajavuuksia. Liikunta tukee myös selviytymistä pidempään itsenäisesti ja parantaa elämänlaatua. ”Liikuntaa ei ole milloinkaan myöhäistä aloittaa, mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista”. (UKKinstituutti.)

Ravitsemus 

Riittävä energian ja proteiinien saanti, ympärivuotisen D-vitamiinin riittävä saanti sekä riittävä nesteiden nauttiminen ovat ikäihmisen kaatumisten ehkäisyn kannalta tärkeimmät ravitsemukseen liittyvät asiat. D-vitamiinin saantisuositus yli 60-vuotialle on 20µg//vrk. (Pajala 2016, 41,44.) Proteiinia yli 64-vuotiaiden 1,2-1,4g/kg/vrk (Schwab 2020).

Liikkuminen ulkona ja sisällä

Liikkuessa ulkona ei saa kiirehtiä ja pitää muistaa varovaisuus. Huomioi alusta, jolla liikut: jää, lumi, irtosepeli, kivet ja kannot. Talvella liukuesteiden käyttö.  

Sisällä liikkuessa huomioi kodin siisteys ja turvallisuus, kulkuväylät tulee olla vapaina. Kynnyksien poisto tai madallus. Matot ja huonekalut sijoitettu niin, etteivät vaaranna liikkumista. Tarvittaessa tukikaiteet ja kahvat. Sisällä liikkuessa tulisi käyttää liukuestesukkia/-tossuja/jalkineita. Huomioi hyvä valaistus. (Koti- ja lähiympäristön turvallisuus 2021.)

LÄHTEET

Kaatumisen ehkäisy. 2020. Terveyskylä.fi. Ikätalo.fi. Päivitetty 3.3.2020. Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/hyv%C3%A4-arki/turvallisuus/kaatumisten-ehk%C3%A4isy [viitattu 5.10.2021].

Koti- ja lähiympäristön turvallisuus. 2021. UKK-instituutti. Päivtetty 4.3.2021. Saatavissa: https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisten-ehkaisy-iakkaille-ja-laheisille/koti-ja-lahiympariston-turvallisuus/ [viitattu 5.10.2021].

Pajala, S. 2016. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 16. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79998/THL_Opas_16_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 5.10.2021].

Liikunta ja ikääntyminen. s.a. UKKinstituutti. WWW-artikkeli. Päivitetty 16.3.2021. Saatavissa: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/liikunta-ja-ikaantyminen/  [Viitattu 5.10.2021].

Jyväkorpi, S,. Havas, A,. Urtamo, A & Karvinen, E. 2014. Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus opas ohjaustyöhön. Ikäinstituutti. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/LIIKUNTA_JA_RAVITSEMUS_VALMIS.pdf [viitattu 5.10.2021].

Schwab, U. 2020. Ikääntyneiden ravitsemus. Terveyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01086 [viitattu 5.10.2021].

 

Mitä hyvinvointimessuilla ja/tai -rasteilla?